(+420) 234 244 324   adela.kalna@famu.cz

BcA. studium

Nejprve si prosím přečtěte obecné informace k procesu přijímacího řízení na FAMU: https://famu.cz/cs/chci-studovat/bakalarske-studijni-programy/

Bakalářské studium na Katedře kamery je bezplatný tříletý obor. Uchazeč musí mít maturitní vysvědčení a ovládat dobře český jazyk. Studium je otevřeno i cizincům, kteří se naučí česky.

Forma, rámcový obsah a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení pro obor kamera, které jsou nedílnou součástí vyhlášení Podmínek přijetí ke studiu v oborech bakalářského studijního programu FAMU pro akademický rok 2024/2025 a způsobu ověřování jejich plnění na úřední desce FAMU

Následující práce tvoří povinný soubor pro první kolo přijímacího řízení:

Uchazeči předkládají práce „A“, „B“, „C“, „D“, viz dále.

1. Druhové označení „A“

Soubor 10 volných fotografií formátu 24x30cm nebo formátu s delší stranou dlouhou 30 cm. Má to být reprezentativní „výstavní soubor“ uchazeče. Vyžaduje se žánrová – tematická různost. Fotografie barevné jen v případě důvodné tvůrčí autorské potřeby, jinak jsou preferovány práce černobílé.

2. Druhové označení „B“
Fotoscénář hraného výjevu

Níže popsaný výjev kandidát rozzáběruje, jako by šlo o projekt filmu, zvolí vhodné představitele, prostředí, určí velikost záběru, umístění osob v záběru, směry pohybů a pohledů apod. Každá fotografie představuje charakteristický okamžik jednoho záběru (tj. každá fotografie představuje jeden záběr). Celkový počet záběrů = nejméně 10, nejvíce 15. Jde o normální hraný výjev, odehrát se může v současnosti i minulosti, obraz má mít zjevně výtvarný charakter (nejde o reportáž). Děj, který je v principu závazný, je tento: Někde se nachází dívka (např. sedící na lavičce v parku). Přichází mladík a zpozoruje, že je hezká. Uvažuje o možnosti seznámení. Jde kolem dívky a upustí na zem vlastní kapesník. Dívka o této akci ví, ale chová se tak, aby to mladík nepoznal. Mladík se vrací, zvedá kapesník a nabízí ho dívce. Dívka jej k jeho překvapení s úsměvem přijímá a ukrývá kapesník do své kabelky. Mladík je poněkud zmaten a zklamaně odchází. Provedení černobílé

3. Druhové označení „C“
Osm náladových fotografií

Náladové fotografie mají charakterizovat jednotlivé dny vánočního týdne od 24. do 31. prosince včetně. Na každý den připadá jedna fotografie. Jde především o obrazovou charakteristiku poetické atmosféry krátkých dnů kolem zimního slunovratu, poskytujících příležitost ke konfrontaci denního i umělého světla. Formát pouze na šířku, velikost 18x24cm. Každá fotografie má na rubu manipulační značku a datum dne, ke kterému je určena. Barevné fotografie jen v případě autorského zdůvodnění.

4. Druhové označení „D“
Fotoscénář II

Téma je volné, je možné použití cizí literární předlohy. Fotoscénář může být hraný i jiný, reportáž je přípustná jen při dodržování vysokých výtvarných hodnot záběrů. Jeden záběr musí na druhý skladebně navazovat. Počet záběrů = minimálně 10, maximálně 15. Uvedené rozmezí nesmí být překročeno. Adjustace přesně stejná jako u fotoscénáře „B“. Provedení nejlépe černobílé. Barevné provedení není vyloučeno v případě tvůrčího záměru.

Úprava prací k odevzdání

 

1. Každá povinná práce má druhové označení (např. „A“). Každá předložená fotografie (i nalepená) musí být na zadní straně (na ochranu před ztrátou) označena manipulační značkou tj. kombinací jména a druhového označení práce, ke které snímek patří, tedy např. Novák Jan – A – kamera. Manipulační značka se také musí objevit na obálce, resp. na první stránce fotoscénáře a na katalogu.

2. Technická úprava fotoscénářů „B“ a „D“: fotografie 13x18cm na šířku jsou přichyceny na kartonu neutrální barvy formátu 18x18cm. Ve spodní části bílých listů jsou vysvětlivky k záběrům, zejména popis pohybu osob a pohyby kamery, půdorysný náčrtek apod. Celek je upraven jako skládanka (leporelo), takže fotografie se dotýkají kratší stranou. Výhodný je tuhý podklad.

3. Jednotlivé práce (tj. A, B, C, D) musí být vloženy zvlášťˇ do obálek, např. od fotografických papírů 30x40cm, otevřených na kratší straně. Na obálku do levého horního rohu napište příslušnou manipulační značku, tj. Novák Jan „A“. Práce „A“ a „D“ mohou být černobílé i barevné. Bezdůvodně barevné snižují dojem i výsledné hodnocení komisí.

Zvláštní upozornění:

Alespoň jeden ze souborů A, C by měl uchazeč zpracovat klasickou fotochemickou technologií, tj. pořídit primární záznam na negativní film. K přijímací zkoušce přinese uchazeč negativy prací s sebou a předkládá je na zvláštní vyzvání komise. K přihlášce je nutné přiložit potvrzení očního lékaře o barvocitu.

Průběh přijímací zkoušky:

Přijímací zkoušky na katedře kamery jsou dvoukolové:

a) V prvním kole posoudí komise zaslané povinné práce (tj. fotografické soubory s označením A, B, C, D). Uchazeči, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení v I. kole, nepostupují do II. kola a nebudou navrženi k přijetí do studia. Hodnocena je vysoká výtvarná, originální i technická úroveň předkládaných fotografií. Správně pochopená střihová vazba záběrů v obou fotoscénářích. Kvalitní adjustace předkládaných souborů.   

b) Ve druhém kole se pozvaní uchazeči podrobí písemným zkouškám:

  • testu všeobecně kulturnímu – z oblasti hudby, literatury, filmu a výtvarného umění
  • testu technickému – z oblasti matematiky, fyziky, optiky, chemie
  • testu výtvarnému – umělecké ztvárnění zadaného tématu

 

Dále uchazeči absolvují ústní pohovor, ve kterém komentují své povinné práce a jsou s nimi rozebrány výsledky písemných testů. Komise hodnotí schopnost pohotově reagovat a orientovat se v dané problematice.

Součástí zkoušek je také praktický fotografický úkol (digitální fotoaparát si uchazeč přinese s sebou) – realizace zadaného konkrétního tématu v časovém limitu. Hodnotí se pohotovost, originalita a technická kvalita.

Přijímací řízení probíhá v českém jazyce. Při přijímacím řízení není možné mít tlumočníka.

Doporučená literatura:

Dějiny filmu (G. Sadoul, J.Toeplitz, L. Bartošek).

Dějiny výtvarného umění a architektury (české i světové).

Kulhánek: Černobílá fotografie.

Šmok, Pecák, Tausk: Barevná fotografie, Filmové technické minimum (vydal Čs. filmový ústav).

Technické základy fotografie (vydala Komora fotografických činností r. 2002