skip to Main Content
(+420) 234 244 324 adela.kalna@famu.cz

Následující podmínky se týkají pouze těch uchazečů, kteří nemají bakalářský titul z oboru kamera na FAMU. Deadline na přihlášky pro akademický rok 2018/2019 byl 22.6.2018. Administrativní poplatek za podání přihlášky činí 654 Kč.

Předpoklady pro přijetí:

1) Přijímací zkouška prokazující teoretické znalostí, které odpovídají vzdělání poskytovanému úplným bakalářským studiem na katedře kamery. Součástí je esej na téma – Proč chci studovat na katedře kamery FAMU.

2) Doložení odborných schopností praktických, a to souborem filmových prací, na kterých uchazeč pracoval ve funkci hlavního kameramana a které přijímací komise uzná za profesně rovnocenné oborovým cvičením bakalářského stupně katedry kamery:

Cvičení 16mm
A) “Metro“ – prokazující zvládnutí problematiky natáčení v reálu, který kombinuje denní exteriér a interiér formou průhledů bez použití dosvětlování. Minimální metráž 30m/16mm-čb.

B) “Sen“ – prokazující schopnost koncepčního kameramanského zvládnutí příběhu formálně evokujícího fikci – na barevné negativní surovině. Minimální metráž 30m/16mm.

Cvičení 35mm
A) “Anticorro“ – samostatně realizovaný příběh v ateliérové dekoraci, jehož obrazová forma obsahuje především mimořádné světelné atmosféry mimodenní, včetně zvládnutí světelných změn použitím ateliérové osvětlovací techniky k napodobení účinku světelných zdrojů reálných a zvládnutí speciálních světelných efektů (světlo baterky apod.). Minimální metráž 120m/35mm-čb.

B) “Světlotonalita“ – soubor ateliérových záběrů prezentujících ve filmu nejfrekventovaněji používané světlotonální situace jako: den slunečný, den podmračený, západ slunce, měsíčná noc, světlo svíčky – i v pohybu

C) „Člověk – portrét“ – obrazová charakteristika lidského obličeje konkrétní osoby, prostředí a předmětů, které se vážou na vybranou lokaci v exteriéru i interiéru. Jde o obrazovou studii bez kontaktního zvuku. Minimální metráž 150m/35mm-čb.

Přijímací řízení probíhá v českém jazyce. Při přijímacím řízení není možné mít tlumočníka. Pro cizince je určen obor CINKK.

Další informace:
Vstupním semestrem je zimní. Žádosti se podávají ke konci předešlého letního semestru v termínu stanoveném studijním oddělením.

1) V případě pozitivního výsledku přijímacího řízení a následného přijetí studenta do řádného studia magisterského stupně, může tento k získání odborně profesních znalostí v rozsahu poskytovaném bakalářským stupněm využít na základě individuálně dohodnutého studijního plánu formu vyrovnávacího studia.

2) Studium uvažovaného uchazeče se rozumí v českém jazyce, ať je odkudkoliv.

3) Přijetí žadatele je závislé na výsledku jeho zvláštní přijímací zkoušky, která proběhne v září po termínu řádných bakalářských zkoušek.

4) Jelikož jsou z různých důvodů kapacitních počty studentů kateder režie + dokumentární tvorby a kateder kamery vyvažovány, závisí přijetí tohoto mimořádného studenta také na těchto okolnostech, neboť studium mistrovského stupně bez možnosti spolupráce na společných projektech ztrácí smysl včetně nároku na magisterský diplom.

Back To Top