skip to Main Content
(+420) 234 244 324 adela.kalna@famu.cz
Výnos Děkana č. 2 /2020, Který Stanovuje Provoz Filmové A Televizní Fakulty AMU Po Dobu Trvání Mimořádných Opatření V Souvislosti Se šířením Koronavirové Infekce

Výnos děkana č. 2 /2020, který stanovuje provoz Filmové a televizní fakulty AMU po dobu trvání mimořádných opatření v souvislosti se šířením koronavirové infekce

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a Doporučení rektora AMU k situaci se šířením koronaviru se do odvolání, není-li níže stanoveno jinak, vyhlašují tato opatření:

1) Od 11. 3. 2020 se ruší veškerá výuka v budovách AMU (Lažanský palác, Studio FAMU, Tržiště, Beroun, Poněšice…). Studentům/kám a studujícím nebude umožněn vstup do zmíněných budov.

2) Pedagogové předmětů realizovaných kontaktní výukou (přednášky, semináře, dílny, konzultace apod.) nejpozději do 12. 3. 2020 stanoví podle toho, nakolik to forma a obsah předmětu umožňuje, vhodný náhradní způsob výuky (například: samostudium zadané literatury, diskuse a konzultace on-line, vypracování písemné práce) a studentům/kám svých předmětů o něm poskytnou on-line potřebné informace. Plán náhradního způsobu výuky bude rozvržen do 3. 4. 2020. V případě potřeby bude před uplynutím tohoto termínu aktualizován. Celkový rozsah náhradní výuky stanoví vedoucí katedry, který/á s pedagogy/žkami koordinuje její uskutečňování.

3) Přípravy všech cvičení budou probíhat distanční formou prostřednictvím online komunikace podle harmonogramu.

4) Plánované realizační porady proběhnou podle plánu distanční formou schválením podkladů vedoucími pedagogy/žkami online.

5) Jiná klasifikovaná a mimořádná cvičení nebudou zařazena do výrobního plánu.

6) Vyhlášená výzva k podávání žádostí do jarního kola Vnitřní soutěže FAMU okruh 3.1. Audiovize se pozastavuje do odvolání.

7)  Studenti/ky jsou povinni/y plnit výuku náhradním způsobem podle pokynů pedagogů/žek a sledovat aktuální informace od vedení FAMU a kateder (tzn. minimálně jednou denně zkontrolovat AMU e-mail).

Opatření při výrobě praktických cvičení ve Studiu FAMU s platností od 11. 3. 2020:

1) Výroba praktických cvičení se pozastavuje, probíhající natáčení bude ukončeno nejpozději ve čtvrtek 12. 3. 2020 tak, aby všechny štáby mohly vrátit techniku do Studia FAMU a dodavatelům do pátku 13. 3. 2020. Všechna cvičení plánovaná do realizace v březnu a dubnu budou se vší pravděpodobností přesunuta, či zrušena.

2) Postprodukční pracoviště, ateliéry, učebny a kavárna Studia FAMU jsou od 11. 3. 2020 uzavřeny.

3) Výdejní oddělení a provoz Studia FAMU bude v plném provozu do pátku 13. 3. 2020.

4) Pro veškerou komunikaci se zaměstnanci Studia FAMU využívejte telefonické a e-mailové kontakty uvedené na webových stránkách FAMU.

 

Mgr. Zdeněk Holý
Děkan FAMU

Back To Top